Stadgar

 

Stadgar för Kollektivhusföreningen Sockenstugan

§1. Ändamål

Kollektivhusföreningens ändamål är att skapa och vidmakthålla ett bra boende byggt på gemenskap. Föreningen tillvaratar de boendes gemensamma intressen och organiserar kollektiv verksamhet. Föreningen främjar den social samvaron mellan medlemmarna och stimulerar till aktivt deltagande i föreningens verksamhet.

§2. Medlemmar

Till medlem i föreningen antas personer som är beredda att aktivt främja föreningens intressen och genom egen arbetsinsats delta i verksamheten.

§3. Boende

Förutsättningen att få flytta in och bo i kollektivhuset Sockenstugan är att man är medlem i föreningen, har fyllt 40 år och inte har barn eller annan minderårig person bosatt hos sig.

§4. Verksamhet

Verksamheten bedrivs solidariskt på arbetsgemenskapens grund och ska omfatta följande funktioner:

 • gemensam mathållning i husets storkök och matsal
 • städning av gemensamma ytor
 • trädgårdsskötsel
 • annan med kollektivboende förenlig verksamhet
 • arbetsgrupper organiserar och låter utföra olika arbetsuppgifter. Medlem som bor i huset är skyldig att efter förmåga delta i det gemensamma arbetet. Medlem som inte bor i huset kan beredas möjlighet att delta i husets aktiviteter.

§5. Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte hålls senast i mars månad. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet. Motion från medlem till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändring och upplösning av föreningen gller dock två tredjedels majoritet (§10).

 1. På årsmötet ska följande behandlas

 1. Val av ordförande för mötet,
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av två justerare tillika rösträknare tillsammans med mötesordförande justera protokollet.
 4. Årsmötets behöriga utlysande.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Upprättande av röstlängd.
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisorernas berättelser samt godkännande av dessa.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Behandling av inkomna motioner.
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår.
 11. Styrelsens förslag till årsavgift.
 12. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 13. Val av två revisorer och revisorssuppleant för ett år.
 14. Val av kassör för föreningens gemensamma mathållning.
 15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för föreningens gemensamma mathållning ett år.
 16. Val av valberedning bestående av tre ledamöter på ett år. En ledamot utses till sammankallande.

Föreningen kallar vid behov till extra årsmöte. Dagordningen sammanfaller med ordinarie årsmötespunkterna 1-6 och anpassas i övrigt till de frågor som ska behandlas. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet. Årsmötesprotokollet sätt upp på föreningens anslagstavlor

§6. Husmöten

Husmöten hålls minst fyra gånger per år. Däremellan kan vem som helst som bor i huset kalla till diskussionsmöte om en fråga som hon eller han anser behöver tas upp. Till husmöte kallas samtliga medlemmar som bor i Kollektivhuset Sockenstugan.

Husmötet tillsätter arbetsgrupper och beslutar om löpande ärenden som rör husets inre angelägenheter. Dagordningen sätts upp på föreningens anslagstavla senast en vecka före husmötet. Beslut fattas endast om på dagordningen uppsatta och beredda ärenden. Beslut fattas med enkel majoritet.

Medlemmar som inte bor i huset har närvarorätt men inte rösträtt vid husmöten. Husmötesprotokollet sätts upp på föreningens anslagstavlor.

§7. Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av styrelse vald av årsmötet. Styrelsen väljs bland de boende i kollektivhuset och består av

 • ordförande, vald på ett år
 • kassör, vald på ett år
 • 3 ordinarie ledamöter valda på två år
 • 2 suppleanter valda på ett år

Ordförande och kassör väljs på årsmötet. Val av ordinarie ledamöter ska ske så att ungefär halva antalet ledamöter väljs varje år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga funktioner. Styrelsen är beslutsför när minst tre av ledamöterna eller ersättande suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

§8.  Ekonomi

Räkenskapsår är lika med kalenderår. Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig. Konton för löpande hushållskostnader kan tecknas av kassör och annan person, utsedd av styrelsen, var för sig.

Konton för föreningens gemensamma mathållning tecknas var för sig av mathållningens kassör och föreningens kassör och föreningens ordförande.

§9.  Uteslutning

Medlem som inte följer föreskrifterna i dessa stadgar kan uteslutas ur föreningen.

§10. Stadgeändring och upplösande av föreningen

Ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen kan ske efter beslut härom vid två på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Beslut fattas med två tredjedels majoritet.

Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens tillgångar den verksamhet som nedläggningsmötena beslutar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen till Sockenstugan!

Sidan är under utveckling. Sockenstugan är ett kollektivhus för andra halvan av livet - när barnen flyttat ut men man inte vill bo helt ensa...